Alleen de Natuur Leeft Eeuwig
» Alleen de Natuur Leeft Eeuwig

 
© Copyright : Vishnuh-Genootschap

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of open­baar gemaakt mid­dels druk, fotokopie, micro­film, of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestem­ming van de rechthebbenden. De Nederlandse en Javaanse verta­ling van de Lontarboeken van het Vishnuh-Genootschap zijn vastgelegd bij s'Rijkssuccessie te Leeuwarden in Nederland en gedeponeerd bij het Beneluxbureau voor de warenmerken onder nummer 507115, door de erfopvolger van het Vishnuh-Genootschap, Gurubesar Lancar Ida-Bagus <> R.R.Purperhart.

All rights reserved. No part of this publication may be repro­du­ced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form by means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the written permission of the publisher.Zie ook http://vidiyah.homespot.nl


zie ook http://vishnuh-genootschap.webklik.nl
Voor de Engelse versie zie >> http://vishnuh.webklik.nl

For the English version see >>Alleen de Natuur Leeft Eeuwig
De Natuur is de Schepper des LevensISBN: 978385438516-5


Ter bescherming van de originele uitgave zijn alle op deze site geplaatste boeken van het Vishnuh-Genootschap gecodeerd weergegeven en ingekortEEN MENS EEN MENS, EEN VISHNUÏST EEN VISHNUÏST

 

Wie of wat is een Vishnuïst? Een Vishnuïst is een aanhanger van het Vishnuïsme.Wat is Vishnuïsme?


Het Vishnuïsme is een levensbeschouwing of filosofische stroming die het bestaan en het kunnen bestaan van goden ontkent. Oorspronkelijk is het Vishnuïsme ontstaan uit het Sanskriet afkomstig woord Vishnu(h), dit betekent “het zelf, zichzelf, alleenstaande, inhoudende de naam van de ontwikkelaar Vishnu(h) van het Vishnuïsme. Het oorspronkelijke woord geeft precies aan wat het Vishnuïsme inhoudt, dat de mens centraal staat.


... Het Vishnuïsme is een actieve ontkenning van welke goddelijke werkelijkheid dan ook en stelt nadrukkelijk dat de Natuur de schepper is des levens.


... Het Vishnuïsme gaat er dus van uit, dat er van het allereerste begin van het bestaan, de Natuur de oorzaak is van alles en wijst derhalve het idee van een goddelijke schepper van het universum stellig af.Zo zegt de leer van Vishnuh:


"Een Vishnuïst (lees Vishnoewist) wordt men niet zomaar, het moet uit uw hart komen. ... Men kan lezen en zich helemaal vinden in de theorieën van het Vishnuh-Genootschap of zich Vishnuïst noemen, wat nog niet wil zeggen, dat men het ook echt is of begrijpt, men moet zich eerst in meeleven. ... Een vijand komt altijd als vriend in huis, die wij zonder uitzondering uit zelfbescherming pardonloos het raam uitgooien".


Dit wil zeggen, dat wanneer men het van de daken gilt "ik ben Vishnuïst", dit niet daadwerkelijk is. Het Vishnuïsme is iets wat van binnenuit naar buiten moet stralen. Een Vishnuïst is iemand die het vanuit zijn hart met de ander meent, zonder meer zich aan de grote richtlijnen van Vishnuh houdt en zich voorts laat leiden door zinvolle dingen in het leven ten gunste van ieder levend wezen.

Wat verstaat het Vishnuh-Genootschap onder zinvolle dingen? Zinvolle dingen zijn dingen die ten nutte zijn van de welvaart en het welzijn van het levend wezen in het algemeen waarin geen egoïsme wordt betracht.


... Wie zinvolle dingen van de ander wil horen moet eerst de vermeende onzin van de ander ongedwongen analyseren om daaruit zinvolle dingen te kunnen begrijpen. Om elkaar te begrijpen zijn twee of meerdere mensen voor nodig, en als men niet weet hoe het de ander vergaat in dit leven zal men de ander ook nimmer kunnen begrijpen.


Wegens gebrek aan onderlinge belangstelling raken mensen van elkaar vervreemd terwijl samenleving van nature gestoeld is op saamhorigheid en samenwerking. Om te voorkomen dat men langs elkaar leeft is daarom verstandelijk denken zeker noodzakelijk zodat men niet gauw verstrikt raakt in onvoorziene valkuilen, die er in werkelijkheid niet zijn, maar vaak door het individu zelf wordt gecreëerd door de kracht van de verbeelding c.q. vooroordeel en onnatuurlijke terughoudendheid ten opzichte van het leven.

Wanneer men in het leven iets voor iemand voelt wordt dit gevoel pas versterkt zodra de ander ook daaraan toegeeft en erin op gaat. Zo smelten twee individuen tot één geheel voor uiteenlopende motieven, o.a. ten behoeve van onderlinge samenwerking, samenleven als man en vrouw, voor harmonie met andersdenkenden of kwaadwillenden etc.


... Voor de vrede, rust en voorts alle factoren die bevorderlijk kunnen zijn voor elkaar als levende wezens zijnde, heeft niemand een God, Bijbel, Koran noch de heiligen voor nodig, doch slechts acceptatie van de ander zoals die is en de rest volgt vanzelf wel als een aaneenrijging van gevolgen en oorzaken, die zowel gericht op het positieve ook negativiteit kan uitstralen.

Omgang hebben met medemensen kan enerzijds goed aflopen, anderzijds kan contact met anderen voor het individu gevaar opleveren of onaangenaam zijn. Denk erom, dat mensen die alles als vanzelfsprekend vinden evenals de normlozen van geest ontiegelijk ondankbare mensen zijn.


... Dit wil dan niet zeggen, dat men geen omgang mag hebben met medemensen, of dat men ten opzichte van evennaasten zich moet gaan verbergen of retireren om behouden te blijven. Integendeel, bepaal uw eigen grens jegens medemensen en leef, maar wie zijn hand dichtknijpt kan niets van de grond oprapen evenmin kan niemand iets in uw hand stoppen.

Het gevaar komt van- en door mensen en niet van- en door God c.q. Allah, die alleen voorkomen in het brein van kwaadaardige belanghebbenden teneinde hun medemensen te kunnen onderdrukken waarin ze hun zondedaden gewetenloos kunnen afschuiven naar de wil van hun zelfbedachte God of Allah.


Vergeet niet, dat door toedoen van godsdienstigen die in samenwerking opereren met belanghebbende instanties, de trend van onderdrukking ongestraft en stoïcijns wordt voortgezet in een democratisch jasje.

Kijk hiertoe maar naar de scholen waar jonge kinderen al in een vroeg stadium beïnvloed worden met allerlei leugenachtigheden van de kerkelijke macht waarin Bijbel en koranverhalen constant de revue passeren en zodoende het gif, dat godsdienst heet, in hoofden van kinderen wordt gebracht. Zijn deze mensen de opvoeders aan wie aardbewoners hun leven en toekomst moeten toevertrouwen? Nooit of te nimmer dus! Medemensen die continu bezig zijn het oudste kwaad ter wereld te voeden, dat het mensdom in het algemeen slechts sores en ellende heeft gebracht en zelfs nu nog brengt, moeten te allen tijde vermeden worden.


Wie godsdienst promoot is een mensenhater, wil in werkelijkheid het einde van de mensheid".


...Religie is een epidemie en vrijheidsstrijders dienen wereldwijd er alles aan te doen om dit onnatuurlijk godsdienstig gedrag te beëindigen. Sommige landen en religieuze organisaties promoten hun godsdienst alsof het een mensenrecht is, maar religie is kwaadaardig, onmenselijk en normloos. Weg met alle godsdiensten, het zijn religieuze roversnesten!Gelovigen zijn in het algemeen slechte en gemene mensen, en als ze dit nog niet zijn dan worden ze dat als gevolg van de hersenvergiftiging waarmee zij tijdens hun opvoeding werden vergiftigd, met het venijn dat religie word genoemd!


... Het feit al, dat ze een godsdienstsprookje instandhouden en helpen continueren door mee te werken aan het dom en achterlijk houden van hun nageslachten zodat discriminatie, manipulatie en de grote grove leugen die Godsgeloof heet als een overgeërfde ziekte blijft voortbestaan, weerspiegelt hun slechte aard. Met hun godsgeloof dompelen ze maar al te graag medemensen in permanente illusie en ellende, want godsdienst is ongetwijfeld de personificatie van kwaadaardigheid, onmenselijkheid, kommer en kwel. Godsdienst is een vervloeking voor de mensheid!Ons Goddeloos Bestaan

"God bestaat niet, maar als God c.q. Allah in welke gedaante dan ook zou bestaan,


 zouden zij al lang door onze hand zijn heengegaan als de Kip en de Haan,


 een welverdiende doodstraf zou ze ongetwijfeld niet misstaan!


 En wat de ongelovigen betreft, ook al zijn ze helemaal slecht,


 die zullen geduldig moeten wachten met dood gaan totdat de Natuur het met ze beslecht.


 Maar de gelovigen die het verpesten voor bijna iedereen op deze aardbol, hebben een pre-destinatie in het paradijselijke rovershol.


 Ze zijn verlaat maar moeten NU dringend snel “heengaan”,


 het is namelijk voor ze de hoogste tijd, om hemelwaarts naar moeder Maria te gaan!


 Zit je in de biechtstoel met koude voetjes, doe dan maar gauw drie wees gegroetjes.


 Na de biecht mompelt de pastoor; "in naam van de Here, straks krijg je van mij nog tien geweren!"


 Oh God der legerscharen laat de wensen uwer aanhangers spoedig uitkomen,


 ik zal heel noestig mijn toverstok loeihard op het midden van hun hoofd laten neerkomen.


 Ja hoor… ik zal ze keihard op hun religieuze kop slaan, zodat ze niet meer op deze aarde hoeven te bestaan.

 

 Zetelend aan de zijde van hun God, daar horen ze te zijn, zwevend en vliegend in het hiernamaals, als een echte Cherubijn.


 Maar daar is het zeker niet goed pluis, want men maakt over het algemeen niet vrijwillig aanstalten naar hun hemelse thuis.


 Zo zie je maar weer dat God zijn schaapjes op aarde laat verrekken, want de gelovigen mogen niet vredig maar alleen gewelddadig vertrekken.


 En geloof het of niet, dit is een rijmpje van Zwarte Piet."


Voeding en Opvoeding


Het is uitentreuren gebleken, dat mensen die slechts voeding hebben gehad maar geen opvoeding, meer problemen veroorzaken dan je denk. Meestal zijn ze normloos, oneerlijk, egoïstisch, schijnheilig, onmenselijk, onsympathiek en voorts vreten ze bovenal van alles uit wat hun God hun verboden heeft, omdat ze het vaak niet beter weten als gevolg van het godsdiensttrauma dat hen met de paplepel door hun goedgelovige ouwelui en religieuze omgeving werd ingegoten.


... Jong geleerd is oud gedaan, derhalve is het zenuwslopend, afmattend en onbegonnen werk om godvruchtigen, die in hun leven vergiftigd zijn door religie, naar het rechte pad te verwijzen, want "Recht" is voor deze meestal net zo "Krom" als de Bijbel en de Koran waaruit zij leren om een slecht mens te zijn, in plaats van het tegenovergestelde zoals ze vaak hemelsbreed beweren.


Immers, gelovigen zijn over het algemeen het helemaal met elkaar eens, dat "Elk voor zich en God/Allah voor ons allen" de belangrijkste schakel is op aarde tussen de goedgelovige en hun oppermacht. Het is ook geen wonder dat gelovigen geen eenheid kennen, want ze zijn in het algemeen allemaal egoïstisch bezig.


... Het is derhalve raadzaam dat godsdienstigen die iets te beklagen hebben zich gerust mogen wenden tot hun "Herder" door persoonlijk in de hemelsferen bij "Hem" te gaan klagen.


... Gezien het huidige religieuze wereldbeeld, dat geregeld gedompeld is in barbaarse wreedheid waarin godsdienstigen mondiaal gezien elkaar met veel pret en wedijver afslachten als wilde beesten namens God c.q. Allah, ben ik desondanks toch heel erg verheugd, dat God c.q. Allah ijverig voor zijn volgelingen zorgt door zoveel mogelijk gelovigen op wreedaardige wijze in de "Hel" c.q. "Hemel" en het "Walhalla" terecht te laten komen. Aldus zijn God/Allah, Hemel/Walhalla en Hel van hetzelfde laken een pak.


Zo zegt de leer van "Vishnuh":


 "Wie in een leven in het hiernamaals geloofd is mesjogge, en wie geloof hecht in de "Heilige schriften" en ervan overtuigd is, dat hij of zij bij sterven in de Hemel c.q. het Walhalla komt te wonen zal te dien tijde dood zijn, want wie in het hemelse Paradijs terechtkomt is levenloos en behoort niet meer tot de levende aardse Natuur."


Met andere woorden; de Hemel en het Walhalla zijn de geijkte verblijfplaatsen der goden waarin de godsdienstige mensheid volgens hun godsgeloof terechtkomt na hun dood. Deze fantasia oorden herbergen uitsluitend levenlozen. Dus God en Allah zijn al sedert mensenheugenis dood en nu de kwaadaardige gelovigen nog.


... Om te sterven is er geen betaling voor vereist, het is helemaal kosteloos! Dood gaan is gratis en niet aan geld of aan het materiële verbonden. Iedereen, "ongelovigen" zowel "gelovigen" is vrij om eerder te overlijden, niemand is verplicht om zijn eigen natuurlijke dood af te wachten. Ieder mens beschikt over zijn eigen leven (zelfbeschikkingsrecht), men kan individueel hiermee doen wat men wilt.


... Wie vroegtijdig wenst te sterven mag gerust zijn gang gaan en zich niet laten weerhouden wanneer men zelf denkt dat het ergens goed voor is, ieder heeft een eigen mening wat niemand anders heeft.


... Elk individu dient gevoelsmatig zelf uit te zoeken waarin hij of zij welbehagen en onbehagen in schept, en mensen doen er goed aan om ieders mening te respecteren, maar het geloof in een God dient men "a la minute" te verwerpen noch te eerbiedigen, omdat geloofsleren mondiaal gezien als vaststaand feit, sinds hun ontstaansgeschiedenis, tegen alle rechtsgevoel en tegen de menselijkheid indruisen....


... Allah c.q. God waren dus al dood voordat levende wezens hun bestaan vonden op planeet aarde, en de zwarte Robin-Hood die in de Romeinse tijd door het Sanhedrin blank is gemaakt was/is bedoeld om de waarheid te verbloemen. De verschoppeling door het Sanhedrin die in de Romeinse tijd Jezus werd genoemd was de held van vroegere Bijbelse paupers en paria's die gedurende zijn hele leven ook elke vorm van godsgeloof tot aan zijn dood rigoureus verwierp.


Godsdienstinstellingen die tegenwoordig nog te boek staan als vreedzame Godsdienstrichtingen misdroegen zich bij de geboorte van hun religie net zo erg als de vromen en religiën die hedendaags Beëlzebub uithangen.


... Ook vredelievende ogende volksgodsdiensten zullen in de toekomst al dan niet door omstandigheden gedwongen worden om op te staan en vervolgens overgaan tot verweer van eigen leven, have en goed om te overleven of om wederom te geworden zoals de tegenwoordige oorlogszuchtig godvruchtige mensheid, precies zoals zij al ooit voorheen in de basis zijn geweest.


Derhalve is het Vishnuh-Genootschap ten aanzien van het huidige religieuze wereldgebeuren van mening, dat Moslims evenveel rechten hebben als de Christenen, daar deze laatste in vroegere tijden enorm feest hebben gevierd na hun moord- en slachtpartijen op onschuldige volken namens hun almachtige God, en tot thans halen Christenen nog dagelijks allerlei nare streken uit met medemensen volgens een vast vooropgezet patroon, namens democratie of wat men eronder verstaat; democratie is het nieuwe geloof.


... De primitieve kwaadaardigheden die Moslims in deze huidige tijd uitvreten tegen andersdenkende gelovige broeders en zusters waren/zijn de Christenen eigen. Recht voor één Recht voor allen, en boontje komt nu om zijn loontje(het Christendom.) Aldus zijn God en Lucifer evenals El Seytaan en Allah één en dezelfde, dus allemaal onbetrouwbaar en hypocriet. Dit is de hoofdreden waarom een deal sluiten met mensen, die van jongs af aan een hersenvergiftiging tijdens hun opvoeding hebben opgelopen, onbegonnen werk is.


Godsdienst is in alle toonaarden oer slecht en behelsd de personificatie van mensenrechtenschendingen en trouweloos gedrag welke hedendaags nog allerwegen volop gaande is, te weten een Mekka van allerlei schendingen tegen de menselijkheid en anti de Natuur welke allemaal voor gelovigen doodnormaal schijnen te zijn. Denk hiertoe eens aan de verdwaalde kogel en mortier inslagen, en de atoomproeven en andere dodelijke wapens beproefd op moeder aarde.


... En mensen bij wie de dood is ingetreden middels bombardementen en letale kogelinslagen kunnen dit inslaggevoel nimmer navertellen. De overlevenden echter hebben erover gehoord of hebben alleen gezien of zaten ernaast, maar ze kunnen niet over de onderhavige daadwerkelijke belevenis meepraten. Ze hebben dus de dood slechts zijdelings meegemaakt en zitten opgescheept met de pijn en het trauma, die zij van bombardementen en aanslagen hebben overgehouden, maar de dood hebben ze nog niet aan den lijve ervaren.


Er is geen leven na de dood, daar zij die tot thans levenloos zijn geworden niet in staat zijn gebleken om de impact en de manier van overgang van het aardse leven naar de (hun) dood op te tekenen.


... Hemel, Hel, Reïncarnatie en Walhalla zijn de oorspronkelijke creaties van de menselijke geest, die voornamelijk ervoor bedoeld waren om de eigen groep, van een dorpsgemeenschap/groepering al dan niet met een religieuze grondslag, bijeen te houden. Deze onderhavige creaties inzake levenslessen en wijsheden door voorouders zelfbedacht of gegenereerd van andere volken, hebben later in de geschiedenis kwaadaardige vormen aangenomen door egoïstische religie minnende nazaten waarna langzaam maar zeker de sagen en legendarische volksverhalen door deze werden voorzien van een religieus tintje en vervolgens wereldwijd verspreid.


... Zo zijn gaandeweg de mondelinge en Schriftuurlijk opgestelde traditionele voorouderlijke verhalen en wijsheden een eigen leven gaan leiden.


DE BASIS VAN GEESTELIJKE VERWARRING


Het Godsgeloof is ontsproten vanuit een basis (Egypte) waaruit nagenoeg alle wereldreligies zijn ontstaan en waaraan bijna elk volk in de loop van de geschiedenis haar eigen versie heeft gegeven. Hierdoor is over de hele wereld genomen een proces van geestelijke verwarring ontstaan, die door vreemde kerkleiders door de eeuwen heen in bijna alle landen met klaar geweld hebben ingevoerd en vervolgens daarbij hun zelfbedachte leefregels en theorieën geconsolideerd middels toepassing van allerhande kunstgrepen op het door hen onderdrukte volk. Dit onderdrukkingssysteem werd later door belanghebbende ingezetenen onderschept, gekopieerd, verdraaid naar eigen idee en met politiek vermengd en aan het volk geleerd als de ultieme en juiste vorm van het Godsgeloof. Zie hiertoe het Boeddhisme, Katholicisme, Hindoeïsme, Moslimmisme, etc.


Daarom zijn ouders in feite de hoofdverantwoordelijken van hun kinderen, aldus verplicht hun kroost naar waarde en normen te instrueren, maar als de juiste educatie door deze en de overheid niet naar waarachtigheid wordt gepresenteerd en geheel geschoeid en doorspekt is met de leugenachtigheid van het Godsgeloof, dan kan dit negatieve gevolgen hebben voor volk en land, daarom vallen zoals gewoonlijk er altijd slachtoffers en de ellende die hieruit voortkomt is niet te overzien.


... Het is zeer gemakkelijk om te oordelen over iets wanneer men zelf nooit bij betrokken is geweest, maar het is toch allemaal gebeurd waardoor de gewelddadige omwenteling van de wereldgeschiedenis door vroegere religieuze machthebbers alleen ten voordele toekwam van hun nakomelingen, zelfs nu nog. Maar de afstammelingen der onderdrukten dragen en voelen nog dagelijks de naweeën van alle achterstellingen zoals zij al eertijds werden gepositioneerd door de vroegere vrome wereldheerschappij. Eerlijk delen was er toen niet bij, zelfs nu nog niet!


Zo heeft het geloof in Hemel, Hel, Lucifer en God/Allah te maken met een grote mate van onzekerheid, die zich als een juk in het levenspatroon van een mens ontwikkelt, die door omstandigheden gedwongen of vele teleurstellingen heeft meegemaakt en door gebrek aan kennis en levenservaring zich gemakkelijk laat meeslepen door de vicieuze religieuze cirkel.


... Allah, Jezus, Krishna of welke religie dan ook zijn de gecreëerde onderdrukking theorieën van kwaadaardige mensen welke hedendaags in stand worden gehouden door de schijnheilige en snoodaardige afstammelingen en instanties.


Het is telkenmale gebleken, dat mensen met geld en macht stelselmatig hun ondergeschikten/onderdanen rare dingen kunnen doen geloven waarbij de gestudeerde domkoppen, de eigengereide analfabeten, de laag geschoolden en onschuldige kinderen zeer geliefde slachtoffers van godsdienst gerelateerde organisaties zijn.


... Zo hebben een legio volkeren in vroegere tijden zich teveel door kwaadaardige godsdienstige buitenlanders laten intimideren waardoor thans een geestelijk en balansloos probleem in betreffende landen is ontstaan waarin de epidemische ziekte, die godsgeloof heet, in alle toonaarden de boventoon voert, alsmede in de beleidsvoering van de maatschappij verankerd is als een ingeworteld en nimmer aflatende ziektekiem. Daarom dient dit euvel zonder uitstel uitgeroeid of verbannen te worden.


Religies en strijden zijn mensenwerk, voornamelijk gecreëerd en in stand gehouden door de waanzin en hebberigheid van egoïstische mensen. Alles zelf willen hebben ten koste van andermans leven, "Ikke ikke ikke, maar de rest mag gewoon stikken" en "manipulatie naar eigen idee of volgens geloofsovertuiging", behoren allemaal tot de geijkte waarden en normen van het godsgeloof in het algemeen.


Voorts heeft de mensheid tot vervelens toe gezien hoe strijdende religieuze grootmachten hun wapentuig op moeder aarde hebben getest, zonder dat er oorlog noch onenigheid was met vreemde volken en landen, maar de Natuur is keer op keer daar zomaar de dupe van geworden, zelfs nu nog; ook de aardbodem waarop levende wezens wonen wordt geregeld als slachtbank en snijplank gebruikt voor allerlei barbaarse en wrede slachtpartijen op medemensen. Dit is ongehoord slecht!


De Natuur heeft gesproken in velerlei Natuurlijke talen, maar de menselijke hebzucht en drang naar macht deden de Natuurlijke talen allemaal totnogtoe grotendeels falen. Zie naar de denkwijze van mensen die de ander vooruitgang misgunnen op basis van pure nijd(jaloezie) die een ingewortelde geestelijke verwrongenheid omvat.


Zo zegt de leer van "Vishnuh":


 "Wees nimmer jaloers op een ander en gunt het ze hun geluk, hetzij voor vriend of voor de vijand. Zolang je een ander zijn geluk niet gunt zal het ook nooit met jezelf goed gaan. Wees blij voor de ander dat het geluk hem of haar is tegemoet gekomen, zodat wanneer de tijd daar is waarin uzelf omgeven wordt door vreugde en geluk, de jaloezie en haat door de ander terecht zonder enige gewetenswroeging meedogenloos mag afstraffen."


Een van de voornaamste kwaadaardigheden van gelovigen is, dat ze in het algemeen pathologische leugenaars zijn. Ze liegen alles bij elkaar, precies zoals hun Bijbel een grote leugen en behept is met krankzinnigheid.


... Ik zeg dit allemaal uit eigen ervaring, en ik neem hier als voorbeeld de religieuze ziekelijkheid van mensen, die ik van zeer dichtbij ken. Ze zijn in het algemeen onbetrouwbaar en veroorzaken door hun geniepig wangedrag meestal verdriet bij andere medemensen. Daarbij heb ik keer op keer bespeurd, dat ze in hun ziekelijke jaloezie op vorderingen van anderen zich altijd negatief uiten. Ze misgunnen een ander hun geluk, en om hun doelen te bereiken liegen ze graag alsof het ergens gedrukt staat. Ze zijn normaliter gewetenloos, want ze durven zelfs zo ver te gaan door gepassioneerd te zweren op het graf van hun dierbare(en) c.q. geliefde moeder of vader om koste wat kost hun waarheid en geloofwaardigheid te bekrachtigen.


... Daarnaast trekken ze met de Bijbel in de hand in hun geestelijke gestoordheid en egoïsme alleen maar mensen voor, die feitelijk net zo dolgedraaid zijn als zichzelf. Ook verstaan ze hierbij uitstekend de kunst van ophitsing van de één tegen de ander (manipulatie), en dit allemaal in naam van hun God "de Heere", terwijl ze de ellende bij de ander bewust hebben veroorzaakt en verduurzaamd om hun slachtoffers permanent aan zich te binden, want "kijk eens hoe wij Christenen goed zijn.".... "Het is godswil" komt vaak uit hun strot Met andere woorden; "boeven promoten boeven." ...


De meerderheid van dit soort gelovigen heeft zelfs hun woning van binnen bijna helemaal volgeplakt met allerlei Bijbelse teksten van een legio bekende wereldgodsdiensten. Overal op de muren waar je ook kijkt, in de slaapkamers en zelfs in de wc ontkomt men niet aan de veelheid van hun idiote godsdienstige teksten, maar ze weerspiegelen in het alledaagse leven voluit het tegenovergestelde van wat er allemaal aan zogenaamde wijze woorden in de teksten worden weergegeven.


... Dit soort gelovigen zeult zichtbaar met een vloek rond, want ik krijg telkens de indruk, dat hoe meer ze hun God(en) aanbidden des te slechter het met ze gaat. Sommigen adoreren naast hun traditionele godsdienst er van alles bij wat ze devoot en goddelijk vinden en geloven hiermede heilig en bevoorrecht te zijn.


... Het merendeel van de religieuze mensheid is zo slecht, dat ze haar slechtheid als doodnormaal ervaart. Buitendien zijn velen van hen zich compleet bewust wat ze uitvreten en om zichzelf vrij te pleiten beroepen ze na begane gemeenheden op medemensen zich zoals van oudsher op de Bijbelse absolutie theorie...


... Dit is toch oer slecht! Dit soort mensen is inderdaad ongeneeslijk ziek en zal krank blijven zolang het niet tot inkeer komt en haar ziekelijk godsdienstig gedrag ten opzichte van medemensen beëindigd en ze voortaan gelijkwaardig beschouwt c.q. behandelt. Hoe meer ze bidden tot hun god(en), des te zieker ze worden en hun ellende is in velerlei opzichten niet meer te overzien.


... Wie familie heeft in dit genre heeft een kwelling in zijn kring, wat in negatieve zin letterlijk en figuurlijk neerkomt op het sadomasochistische principe, terzake "van je familie moet je het hebben of je het nou wilt of niet." En op alles roepen ze om de haverklap "dankzij God" of "het is een geschenk uit de Hemel."


... Ook de ongeneeslijke zieke gelovige heeft voornoemde yell als motto. Feitelijk moeten ook deze minder valide mensen hun aandoening voor lief nemen en dat ze in hun ziekte lijden "dankzij God" of "als een geschenk uit de Hemel". Ze dienen voor de goede religieuze orde ook consequent te zijn en niet gaan zeuren alsook geen genezing gaan zoeken bij hun medemens (de artsenij), want hun ziekte is immers Godswil, heb er dus vrede mee en sterf zo snel mogelijk namens God!


... God is synoniem aan sadisme, derhalve zit "Hij" niet te wachten dat zieken genezen. Het is immers niet voor niets dat "Hij" zijn trouwe volgelingen ziek maakt. God heeft daarboven zeer waarschijnlijk een dringend tekort aan bouwmaterialen, derhalve zijn de gelovigen juist dringend gewenst om als bouwsteen te dienen voor één van zijn paleizen in de Hemel. Aldus dienen de zieke gelovigen wereldwijd hun ziekte (o.a. kanker, andere enge ziektes en-of fysieke ellende) zonder meer ook te beschouwen als "een godsgeschenk" en hun aandoening voor lief nemen als gezegend te zijn door hun barmhartige en kwaadaardige God.


... De gelovige mens die zijn ziekte niet rekent als een godsgeschenk is zijn Heere God geenszins trouw, bovendien ongehoorzaam en is God niet toegewijd, aldus is deze een verdiende plaats in de Hel toegemeten en de hemel voor hem / haar een verloren zaak. Helaas blijkt keer op keer, dat gelovigen hypocrisie adoreren als geen ander, daar ze in het algemeen alleen het positieve dat hen overkomt relateren als "een geschenk uit de Hemel", maar over de kwade uitersten die hen overkomt verwijzen ze gewetenloos als het werk van de duivel, oftewel van alias Satan, hun God...


... Om de schijn op te houden wekken dit soort schijnheiligen ogenschijnlijk de indruk lieve ouders, grootouders en toffe familieleden te zijn, maar schijn bedriegt. Ze pretenderen hun kroost en overige familie lief te hebben wat gezien hun schijnheilig gedrag in principe getuigt van kwaadaardigheid, daar ze in voorbijgaande jaren herhaaldelijk hebben aangetoond oneerlijk, gemeen en dualistisch te zijn in hun doen en laten....


... Het is derhalve raadzaam, dat wanneer dit soort mensen in familie verband onvermijdbaar is men slechts een familie formaliteit onderhoudt, want verdere contact is onnodig, het bespaard enorm veel hoofdpijn en verspilde tijd. In het algemeen is bijna iedereen slecht in hun ogen, alleen hun deugen, alleen hun zijn goed, om deze reden dient men ze alleen maar te vertrouwen wanneer ze in zicht zijn. Om de vrede te bewaren is het niet onverstandig om blijheid te veinzen als dit soort lui op visite komt. Dit omdat ze hypocrisie waarschijnlijk leuk vindt.


... Meestal zijn gelovige misbaksels in dit genre goed gestudeerde mensen die desondanks toch stellig beweren dat als het regent "de engelen aan het pissen zijn"; ze hebben wel kennis maar het ontbreekt hen aan het nodige verstand.


... Het is dan wijselijk om op dit soort kortzichtige uitspraken niets terug te zeggen, daar algemeen bekend is dat neerslag/regen een natuurlijke oorzaak heeft. Dit soort figuren zijn waarlijk ook zo achterlijk door te denken dat anderen net zo achterlijk zijn als zij.


... Inderdaad, de meeste religie liefhebbers zijn ziek in hun hoofd en behalve achterlijk ook nog bevangen door egoïsme. Maar dit is hun probleem en Schriftuurlijke roeping waarmee zij zichzelf permanent geestelijk en fysiek kastijden. ....


... En alle door godsdienst beheerste landen en volken spreken over vrede, harmonie en rechtvaardigheid terwijl ze in wezen alleen maar de klok hebben horen luiden maar tot nog toe niet weten waar de klepel hangt. Het is misschien hard, maar het is waar.


...Kijk hiertoe gerust naar de oorlogszuchtige en de op macht beluste mensheid in de wereld om u heen en bestudeer hun motivatie tot wijdverbreide mensenrechtenschendingen en andere onrechtvaardigheden tegen onschuldige soortgenoten."


Zo zegt de leer van Vishnuh:


"Wij  zijn geen fan van landen en volken die niet van het verleden hebben geleerd, aldus tegenwoordig op dezelfde manier door het kolonialisme vastgelegde leefwijze continueren. Zij die zweren op de godsdienstleren van hun vroegere onderdrukkers zijn de verachtelijke verraders van hun eigen voorouders en voorouderlijk cultuur". Zij hebben feitelijk bijna niets van zichzelf, bijna alles is van een ander dat hun nimmer zal toebehoren".


Een van de meest kwaadaardige gevolgen van de geschriften die bijbel wordt genoemd, is het bestaan van het Vaticaan. Uit het fictieve levensverhaal van Jezus van Nazareth is een wereldwijde kerkelijke organisatie voortgekomen, die eeuwenlang in is geslaagd om vanuit een unieke behuizing, tegen alle feitelijkheden in, zichzelf te blijven presenteren als de club die het alleenrecht heeft op de verkondiging van naastenliefde en hoe die te exploiteren.


... De goedgelovigen die dit opgelegde koloniaal godsgeloof ondersteunen worden gewetenloos, met behulp van door het Vaticaan zelf geschreven Bijbel dagelijks voor de gek gehouden, dat ene Jezus terugkeert op aarde om de mensheid te verlossen van het kwade. Er zullen generaties komen en gaan, maar de mens die volgens de Bijbel Jezus heette zal nimmer meer opstaan.


... Dood blijft dood. Alleen de natuur leeft eeuwig... en moeder Maria, de vrouw met het hoofddoekje op, de zogenoemde moeder van God (Jezus) was een uit Marokko geboren edelvrouw die op latere leeftijd met haar man Ahkbar naar Turkije is geëmigreerd en zich vestigden in het land waar de eerste Christenen voortkwamen, in het gebied tussen de Tigris en de Eufrates, het vroegere Mesopotamië.


In tegenstelling tot de echte Jezus van Nazareth, werd de personage Jezus zoals deze in de Bijbel is afgeschilderd en geromantiseerd gecreëerd door Michelangelo in opdracht van het Vaticaan. Dus de God van Jezus (Michelangelo) was in werkelijkheid een doodgewone mens.


... Heeft de Vaticaanse Jezus dan de zonde overwonnen? Neen!

Heeft deze Jezus de armen geholpen? Neen!

Heeft deze Jezus de dood overwonnen? Neen!

Heeft deze Jezus de kleine kinderen die dagelijks sterven tot zich genomen? Neen!

Is deze Jezus de God van gerechtigheid en vrede? Neen!


De Vader, zoon en de heilige geest is wat er geleerd wordt over de drie-eenheid. Waar is dan de vrouw gebleven? De drie-eenheid is elementair afkomstig van een opvoedkundige les door Grieken inzake een gezinssamenstelling die als de viereenheid werd voorgesteld, namelijk; vader, moeder, dochter en zoon. Deze viereenheid werd tijdens bekeringsacties door de kerk verbasterd en veranderd in de drie-eenheid; de vader, de zoon, en de heilige geest.


... Zo werd de vrouw via de Bijbel al eeuwenlang gediscrimineerd en achteruit gesteld, zelfs nu nog, en deze achterlijke vorm van vrouwenschending en achteruitstelling is in de loop der eeuwen overgenomen door bijna alle andere wereldreligies. Om dit voldongen feit te verbloemen zit het Christendom in deze tijd constant kritiek te leveren over achteruitstelling en vrouwen vernedering door Moslims en andere godsdiensten, terwijl het Christendom de uitvinder hiervan is en hiertoe de aanzet heeft gegeven tot wereldwijde vernedering en miskenning van de vrouw in het algemeen, waarvan de hoofdelementen nog steeds verankerd zijn als een kankergezwel in de Bijbelse "drie-eenheid", die heden nog dagelijks door religieuzen wordt gehanteerd.


M.a.w. het Vaticaan en het Christendom zijn hypocrieten van de eerste graad, en het voldongen feit dat God en Satan c.q. lucifer dezelfde zijn, spreekt hiermee boekdelen...


... Geloof is blind. Geloof is niet zeker weten, maar toch aannemen. Religieuzen geloven dat Jezus blank is, omdat zijn afbeelding door de kerkelijke macht blank is gemaakt en middels de Bijbel wereldkundig is gebracht, terwijl die zelfde heilige boek zichzelf in bijna alle opzichten tegenspreekt...


Bij het verschijnen van de rode maan welke zal plaatsvinden in de 21ste eeuw, dat tevens de nieuwe natuurlijke jaartelling inluidt, het jaar 1, zal officieel het tijdperk c.q. de begintijd der tijden ingaan waarin alle goden waaronder God en Allah, alle godsdiensten en religieuzen over de gehele wereld genomen tegen elkaar uitspeelt zodat ze elkaar met de grond gelijk maken, refererend aan de slachtingen der slachtingen van godsdienaren door God c.q. Allah.


... Onthoudt; God en Allah zijn satanische entiteiten, want Lucifer is de personificatie van God en Allah verenigd in de Duivel persoonlijk; te vertalen als de kwaadaardige religieuze mensheid.


Met veel bloed heeft de godsdienstige mensheid zich een plaats veroverd op deze aardbodem door eeuwenlange onderdrukking en gruwelijkheden tegen de menselijkheid en de levende Natuur te betrachten, en zo zal de religieuze mensheid ook in de Jool nederdalen en geheel ten onder gaan door hun zelf gefabriceerde godsgeloof; ze zullen niet ontkomen aan de vervloeking der vervloekten, daar ze de voortzetting van de vloek die op alle godsdiensten rust zelf in werking hebben gezet op grond van egoïsme en hoogmoedswaan...


...Termen als, "ieder levend wezen verschijnt na zijn dood voor de opperste rechter; het laatste oordeel is enkel aan de Almachtige Schepper; Gods molen draait langzaam maar zeker; elk mens zal verantwoording moeten afleggen in het hiernamaals/Walhalla voor zijn zonden etc., zijn allemaal Bullshit oftewel de krankzinnige uitlatingen en na-aperijen van hersenloze mensen die slechts fungeren als doorgeefluik van de reeds gevestigde godsdiensten. God bestaat niet, de duivel, hemel, Nirwana, Walhalla en hel evenmin...


...God(en) en Duivel(s) bevinden zich op aarde onder de hersenpan van de lichtgelovige mensheid; de Hemel en Hel omvatten de leefomgeving van wat men ten goede en ten kwade heeft gecreëerd.


... Ieder zal ooit de weg gaan van al het vlees, stof zijt men en tot stof keert alles terug. Zelfs de grootste vromen, goedhartige gelovigen en ongelovigen, de slechte en wreedaardigste, onschuldige, en vredelievende mensen hebben door de eeuwen heen zwaar geleden voor ze stierven, en was dit dan ook Godswil?? Mooi niet... maar ieder sterft op een dag, de ene vroeg, de ander laat, pijnvol of pijnloos, en het maak niets uit wat men heeft uitgevreten gedurende voorbijgaande jaren voordat men op apegapen ligt...


... Het leven is gewetenloos evenals de dood die ieder in zich herbergt. Na de dood van iedere ellendeling, couppleger of goedaardig mens enzovoort, worden dagelijks nieuwe geboren en de cirkel is rond.


... Maar afijn... een ieder heeft een hoop die ik zeker niet zal ontnemen... en mijn hoop is, dat wanneer ik sterf, en mocht het zo zijn dat Hemel en Hel inderdaad bestaan en ik oog in oog kom te staan met God en Lucifer, dat ik op dat moment onder geen beding de ingeving krijg om jegens hen vergevinggezind te zijn en ze te sparen, maar hun beiden ogenblikkelijk naar de eeuwige jachtvelden dirigeren zodat ze tweemaal "heengaan" als straf voor wat zij sedert mensenheugenis de onschuldige mensheid zonder erbarmen hebben aangedaan en hun aanhangers hebben aangezet tot allerlei gruwelijkheden tegen de menselijkheid en de baarlijke Natuur.


... Ik ben een krijger en ik vecht, zodra de tijd voor mij op aarde er op zit, ook in het hol van de Leeuw.DE AARDBEWONERS EN HUN SCHEPPER


De Natuur heeft alles geschapen aldus is alles wat de Natuur heeft doen ontstaan een kunstwerk op zich. Mooi en lelijk, recht en krom, boven en onder, enzovoorts, zijn allemaal voortbrengselen van de menselijke geest. Voor de éne mens zijn sommige dingen lelijk of voor zijn zielenheil ongeschikt, maar voor de ander zijn ze juist prachtig en uitermate geschikt voor eigen gebruik. Alles wat door de mens als onooglijk, monsterlijk, verfoeilijk of onmenselijk wordt ervaren komt uit zijn eigen binnenste, en het brein van de mens vertegenwoordigt gevaar, goed en kwaad.


Ieder mens is vrij in het hanteren van algemeen gangbare begrippen volgens eigen denkwijze, smaak, keuze en gevoel. Derhalve is niets en niemand meer of minder dan een ander, allemaal zijn wij levende wezens ontsproten uit deze aardse Natuur, aldus zijn wij levende wezens in soorten equivalent aan elkaar.


Het minste wat de mens kan doen om onderling harmonie te bevorderen is door tenminste eerlijkheid jegens zijn medemens te betrachten. Dit, omdat de medemens op natuurlijke basis het recht heeft om te weten waar men bij iemand aan toe is. Eerlijkheid is geen religieuze norm, maar een Natuurlijk gedrag, dat voorbehouden is aan een ieder die alles wat de Natuur heeft voortgebracht en nog voortbrengt lief heeft en diepgeworteld één is met de baarlijke Natuur.


Het leven is voor iedereen weggelegd in zijn eenmalig aards bestaan en de samensmelting van individuen omsluit een onderdeel van de Natuurwet inzake voortplanting en eenheid tot behoudt van het leven op deze planeet aarde. Om dit aardse leven te laten voortduren hebben individuen elkaar nodig totdat de dood ons scheidt of totdat omgang met elkaar door Natuuromstandigheden niet meer mogelijk is of totdat de Natuurelementen op het punt staan om ineen te storten, die na de implosie van de aarde hernieuwd zullen over gaan in andere nieuwe levensvormen als een door de Natuur opgelegde plichtbetrachting ten opzichte van het leven.


Waarom zou de mens dan nu niet naar de Natuur willen luisteren? Zo wordt al eeuwenlang door de mensheid de wet der zwaartekracht en andere Natuurwetten en Natuurkrachten moeiteloos erkent.


... Waarom zou de mensheid de Natuurlijk eenvoudige voorwaarde des levens niet toepassen, namelijk "Wees blij wanneer men wakker wordt, want de slaap is de vriend van de dood"... Blijheid stimuleert de magnetische stroom in de mens die vreugde en positiviteit aantrekt en de wil om gezond en levendig te blijven permanent versterkt, met dien verstande dat elk individu het recht heeft van zelfbeschikking.


Wees altijd positief hoe moeilijk het ook is en buig uw gedachten om tot verstandelijk denken. Hij of zij die spreekt met "zuivere" geest volgt het geluk op de voet dat onlosmakelijk is als zijn schaduw. Geluk is meestal gebaseerd op het materiële vlak, dat een wisselwerking is van diverse leef factoren.


... Geluk behelst het "onverwachts eerder verkrijgen" van dingen wat men wel of niet wenste te bereiken, zonder daarvoor een noemenswaardige inspanning te hebben verricht. Ook al blijft dit geluk heel lang op zich wachten, denk erom, dat het individu niet hierop dient te wachten om zijn eenmalig menselijke streven te vervolmaken op deze aardse Natuur. De mens dient zijn eigen geluk te creëren, want het leven wacht op niets en op niemand; het leven van elk levend wezen gaat onverstoord gestaag verder totdat het leven door het een of ander vroegtijdig of vanzelf ophoudt te bestaan.


Hoe kan een mens(geest) vol zorg en onrust de weg tot zelfrealisatie begrijpen? Het niet-begrijpen komt voort uit uw onbewaakte gedachten die de mens meer schade berokkenen dan zijn ergste vijand. Maar wanneer de mens zijn gedachte beheerst door niet in te gaan op doemdenkerijen, dan kan niemand-écht niemand de mens zo behulpzaam zijn als zijn eigen gedachtekracht.


... Alle indrukken komen voort uit het brein. In onze gedachten bevinden zich krachten die aangeven dat we zijn wat we denken, dus wat we zijn vloeit voort uit onze gedachten. Met onze denken scheppen we de wereld in het algemeen of creëren een eigen wereld compleet met lusten en lasten. Hij of zij die spreekt of handelt met een onzuiver geest volgt de moeilijkheden op de voet zoals de wielen het paard voor de wagen.


Een geplaveide straat wordt meestal gevlakt en aangelegd met kleine steentjes, maar een straat met hinderlijke rotsblokken vlakken is niet mogelijk. Wanneer men de gedachtegang in ogenschouw neemt, dan zal men een groot aantal kleine gedachten zien, die de beweging aan de oppervlakte egaliseren.


... Hij of zij die oplettend kan zijn in kleine gedachten, kan in staat zijn grote besluiten te nemen zodat de kwaliteit en de opeenvolging van de kleine gedachten het fundament leggen van grote daden. Weest u zich hiervan bewust, dat de gedachtekracht een methode is om problemen te overwinnen door het veranderen van oneigenlijke houdingen en gedachten.


... Tevens creëert de gedachtekracht de energie, die de stuwende kracht is van inspiratie om het beoogde doel te bereiken. En de energie die door de gedachtekracht vrijkomt staat gelijk aan de energie van intuïtie, de natuurlijke ingeving, die voorkomt uit het centrum dat puur is in elk levend wezen. Door de gedachten zuiver te houden ontstaat de beste ontsmetting en meest doelmatig tonicum om misdaden tegen de menselijkheid en de Natuur te voorkomen.


Zo zegt de leer van Vishnuh:


"Het leven herbergt een permanent gevecht, want vechten staat gelijk aan leven en dood. Wie de brui geeft aan dit gevecht heeft de waarde van het leven nog niet geleerd. Vernietigt onwetendheid, die de oorzaak is van het vrezen. Zodra onwetendheid is vernietigd verdwijnt de oorzaak van de vrees."


...De Natuur die de Schepper is van het leven zal ieder bijstaan om de waarheid te achterhalen en de mensheid te bevrijden van alle ficties Gods, zodat men de ware betekenis van oprechtheid, waarheid, realiteit en spiritualiteit bij leven mag ervaren. Met spiritualiteit komt men dichter tot de Natuur en niet door welke religie dan ook.


... Mens word bewust van uw eigen ik waarin u vrede en rust met uzelf zult vinden. Onthoudt dat bewustzijn het grootste goed is der mensheid, en de religieuze verhalen die mensen uitbuiten en afhankelijk maken vertellen de grootste kolder over Hel, Hemel, Nirwana en walhalla, die niet bestaan.


Mensen zijn Aardbewoners en allemaal horen we tot het menselijk ras, ook andere op deze aarde levende wezens (flora en fauna) zijn aardbewoners ontsproten door de oerkracht van de Natuur. De Natuur is alomvattend, is in ieder levend wezen aanwezig, zo heeft de Natuur ooit van elk levend wezen een prototype voortgebracht met de instinctieve neiging tot instandhouding van de soort met het doel in zich het leven van een ieder te veraangenamen.


... Het is hoog tijd dat niet alleen de vrijheid van godsdienstuiting in de grondwet is verankerd, maar ook expliciet de vrijheid om niet godsdienstig te zijn en daarnaar te leven...


... Ooit vergaat de aarde, maar de stof (atomen) waarmee de vastheid van de aarde is gevormd zal na de aardse implosie verworden tot een andere vaste levensvorm waarop ook leven zal floreren volgens hetzelfde aardse principe van "leven en laten leven".


... De natuur is onbetwist de schepper van het leven en zal altijd bestaan zonder een God. De geest van de natuur, dus het Universum, is groter dan alle Goden. Neem een voorbeeld aan de bijen, als die uitsterven is het ook met de mensheid gedaan. Alles wat we doen en alles wat we zijn wordt door de natuur bepaald. Het leven is vergankelijk; alleen de natuur heeft het eeuwig leven; de natuur is de schepper des levens; Ere wie Ere toekomt...


Zo zegt de leer van Vishnuh:


... "Islamieten noemen zich graag te pas en te onpas de kinderen, zonen en dochters van hun God Allah; de Katholieken, de Christenen betitelen zichzelf ook evenzo als de zonen, dochters en kinderen gods; dit is ook het geval bij alle andere godsdiensten waarin ze zich beroepen afkomstig c.q. geschapen te zijn door hun God de Heere, JHWH, Christos, Krishna etc.; maar wij Vishnuïsten zijn kinderen, zonen en dochters van het alomvattende "Universum c.q. de almachtige Natuur," die is, die was, en die voor altijd zal zijn.


Door Gurubesar Lancar Ida-Bagus