De Pencak-Silat
» De Pencak-Silat

 

© Copyright : Vishnuh-Genootschap

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of open­baar gemaakt mid­dels druk, fotocopy, micro­film, of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestem­ming van de rechthebbenden. De Nederlandse en Javaanse verta­ling van de Lontarboeken van het Vishnuh-Genootschap zijn vastgelegd bij s'Rijkssuccessie te Leeuwarden in Nederland en gedeponeerd bij het Beneluxbureau voor de warenmerken onder nummer 507115, door de erfopvolger van het Vishnuh-Genootschap, Gurubesar Mass Lancar Ida-bagus.

Het Vishnuh-Genootschap is het overkoepelend orgaan van alle verenigingen, die de Authentieke Pencak-Silat gevechtsleer verspreiden volgens de Authentieke leer, welke door het Vishnuh-Genootschap sinds de 2de eeuw is ontwikkeld en die door Gurubesar Lancar Ida-Bagus is gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau te Den Haag onder nummer 507115 ex. art. 6 van de eenvormige Beneluxwet.

All rights reserved. No part of this publication may be repro­du­ced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form by means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the written permission of the publisher.


ZIE  http://vishnuh.nl/nl/Wereldboodschap/