Huishoudelijk Reglement voor Vishnuïsten
» Huishoudelijk Reglement voor Vishnuïsten

 

© Copyright : Vishnuh-Genootschap

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of open­baar gemaakt mid­dels druk, fotocopy, micro­film, of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestem­ming van de rechthebbenden.

De Nederlandse en Javaanse verta­ling van de Lontarboeken van het Vishnuh-Genootschap zijn vastgelegd bij s'Rijkssuccessie te Leeuwarden in Nederland en gedeponeerd bij het Beneluxbureau voor de warenmerken te Den Haag onder nummer 507115 ex. art. 6 van de eenvormige Beneluxwet, door de erfopvolger van het Vishnuh-Genootschap, Gurubesar Lancar Ida-Bagus.


Het Vishnuh-Genootschap is het overkoepelend orgaan van alle verenigingen, die de Authentieke Pencak-Silat gevechtsleer verspreiden volgens de Authentieke leer, welke door het Vishnuh-Genootschap sinds de 2de eeuw is ontwikkeld en die door Gurubesar Lancar Ida-Bagus is gedeponeerd en vastgelegd.

All rights reserved. No part of this publication may be repro­du­ced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form by means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the written permission of the publisher.


http://vidiyah.homespot.nl   


http://vishnuh-genootschap.webklik.nl   


 http://pencak.homespot.be   


 


Alleen de Natuur Leeft Eeuwig
De Natuur is de Schepper des LevensISBN: 978385438516-5
 VISHNUÏSTEN


Wie zijn Vishnuïsten?


Leden van het Vishnuh-Genootschap in het algemeen zijn Vishnuïsten (uitspr.: Visnoewisten). Een Vishnuïst (Vishnoewist) wordt door het Vishnuh-Genootschap beschouwd als een directe lid van de familie. Elk familielid kent haar familieplichten volgens het oud Javaans recept "Gòtòng-Ròyòng= Onderlinge saamhorigheid en samenwerking. Voorts heeft zij of hij bij toetreding middels het uitspreken van de eed zijn of haar veiligheid en leven toevertrouwd aan het Vishnuh-Genootschap en binnen of buiten de Vishnuh-Orde leeft, het Vishnuh-Genootschap steunt met zijn of haar mogelijkheden en-of vaardigheden.

Leden van het Vishnuh-Genootschap zijn de Putuh-Aghengs en Putu's (lees poetoe's), die zich één voelen met de leren van het Vishnuh-Genootschap en haar ideologie met eer en geweten naleven. De begrippen "Putuh-Agheng" en "Putuh" (poetoe) zijn vrouwelijk als mannelijk, beide seksen dragen dezelfde titel.


Actieve en Passieve leden


Het Vishnuh-Genootschap kent Actieve- en Passieve leden. Wie lid is van het Vishnuh-Genootschap verzekert zich van absolute geheimhouding. Personalia van leden wordt zoals van oudsher in lontarschrift opgetekend en bewaard.
 
Het lid leert hier de authentieke Pencak-Silat gevechtsleer met de daarbij behorende wapens en ontwapeningstechnieken te beheersen, filosofie, ademhalings- en bewegingsleer, geschiedenis en gemeenschapszin. Het Genootschap verzorgt de lessen in zelfverdediging volgens eeuwenoude methodieken, die door bijna iedereen kan worden eigen gemaakt middels fysieke training, mits men ook fysiek gezond is of geen lichamelijke beperkingen heeft, zodat het aangeleerde, wanneer het ècht erop aankomt, de betrokkene zich door toepassing van de verdedigingstechnieken daadwerkelijk afdoende bescherming biedt.

Vishnuïsten die wegens een of meerdere lichamelijke tekortkomingen niet aan fysieke trainingen kunnen deel nemen worden aanbevolen zich de meditatieleer
(ademhalingsleer) eigen te maken. Het lid is echter niet verplicht om lessen te volgen, met de verwijzing naar het "aanghangsel" onder sub B genoemd Passieve leden.

Daarbij biedt het Vishnuh-Genootschap haar leden geestelijke ondersteuning in zijn of haar bestaan en streven, alsmede fysieke aanwezigheid ter bescherming van het individuele gedachtegoed en voor daar, wanneer het nodig mocht zijn. Het Vishnuh-Genootschap is nergens demonstratief aanwezig, zij weet wel wat eensgezindheid is wanneer een lid enige hulp behoeft.

Het Vishnuh-Genootschap komt altijd bij nood eendrachtig uit het niets om te doen wat gedaan dient te worden ter ondersteuning van het betreffende lid of leden, en nadat het mogelijke probleem gezamenlijk en naar wederzijdse tevredenheid is opgelost en de rust is wedergekeerd, verdwijnt ze weer alsof zij er nooit is geweest. 

Het Vishnuh-Genootschap is vredelievend en menslievend, daarom handelt zij van oudsher, ter zelfbescherming, in de lijn van haar voorouderlijk adat overeenkomstig de stelling, dat "wie één of meerdere Vishnuïsten menselijkerwijs geen strobreed legt, heeft van haar ook niets te vrezen.

In een democratisch land als Nederland is iedereen vrij om zijn levensovertuiging of levensbeschouwing te kiezen en te handelen naar goede wil volgens de Nederlandse wet en waar het Vishnuh-Genootschap er helemaal in meegaat. Daarnaast prefereert het Vishnuh-Genootschap de toepasbaarheid van de vele facetten van de Natuurwet, die rechtvaardig is en bovendien in velerlei opzichten uitkomst biedt bij het falen van het democratisch rechtsysteem, dat veelal niet het gewenste resultaat of geestelijke voldoening voor het individu oplevert....


....Met andere woorden; als een slachtoffer, dat lid is van het Vishnuh-Genootschap, geen bevrediging vindt bij de toepassing van het democratisch rechtssysteem op de dader, dat het Vishnuh-genootschap dan genoodzaakt is, ten behoeve van haar lid, de natuurwet in te zetten totdat bevrediging geschiedt of heeft plaatsgevonden volgens de stelling "oog om oog, tand om tand." En de niet bestaande God van de tegenpartij zal het niet wagen zich te ontfermen om de ziel van de schuldige, want gezien het wereldgebeuren ten opzichte van de gelovige mensheid komen we tot de eindconclusie, dat als God daadwerkelijk bestaat wij dan te maken hebben met de Duivel (de kwaadaardige mensheid), en de ervaring heeft ons geleerd, dat duivels een grote mond kunnen opzetten, maar pijn verdragen ze niet. 


Onthoud; Het gevaar komt van en door kwaadaardige mensen die hun snode handelingen gewetenloos afschuiven naar de wil van een niet bestaande God met hun verzonnen Bijbel / Koran /Thora en andere godsdienstgeschriften als hun leidraad.

AANHANGSEL

A.
Actieve leden (Putuh-Aghengs en Putu's) zijn zij, die zich onvoorwaardelijk binden aan de trainingsverplichting zoals bepaald in art.3 van dit Huishoudelijk Reglement en daarnaast volledig actief zijn binnen de Vishnuh-orde.

B.
Passieve leden (Putuh-Aghengs en Putu's) ; zijn zij, die zonder trainingsverplichting het Vishnuh-Genootschap op vrijwillige basis ondersteunen met zijn / haar kun­nen / talenten en-of vaardigheden.

C.
Het oud-Javaanse woord "Putuh" (...lees Poetoe) -dit betekent letterlijk- "kleinkind of pupil, is door de Gurubesar vastgelegd als de aanduiding voor Instructeur(trice) c.q. Stijlleider / volgeling(e) / ingewijde en vertegenwoordiger van de leer van Vishnuh, en voorts al degene die als Actieve of Passieve Putuh onder auspiciën staan van de Gurubesar of het Vishnuh-Genootschap.

D.
Het oud-Javaanse woord "Agheng" (=groot, hoog) gekoppeld aan het woord Putuh, geeft de positie aan van degene die deze titel draagt van het Vishnuh-Genootschap, hetzij passieve of Actieve leden.
(zie art.1 van het huishoudelijk reglement).


E.

De begrippen Putuh en Putuh-Agheng zijn door het Vishnuh-Genootschap gedeponeerde titels exclusief bestemd voor haar leden. Het is daarom niemand toegestaan zonder relevantie deze vastgelegde titels voor zijn naam te vermelden.Huishoudelijk Reglement voor Vishnuïsten

Art. 1. Een Putuh-Agheng is hij of zij de toegewijde- / ingewijde lid,­ die door de Gurube­sar of het Vishnuh-Genootschap is benoemd of aangesteld als hoofd ener genootschappelijke afdeling/vereniging/dependance of als plaatsvervangend hoofd van de Gurubesar­.

Art. 2.Onder Putuh (...lees Poetoeh) wordt verstaan ;

a. - Instructeur(trice) / Stijlleider / volgeling(e) van het Vishnuh-Genootschap.

b. - hij of zij, ­­­­­­­­die in opleiding is.­­­­­­

Art. 3. De Pu­tuh-Agheng of Putuh, die een groep of afdeling­ onder zich heeft, is verplicht om een­maal in de twee maanden de kadertraining te volgen. Anders ­bedraagt de fre­quentie eenmaal in de maand;­­­­­­­

Art. 4. De uitvoerende Putuh-Agheng of Putuh is gehouden om rappor­t op te maken, en dit elk kwar­taal aan de Gurubesar of het ­Vishnuh-Genootschap te doen toekomen­;

Art. 5. De kandidaat ­Putuh-Agheng of Putuh moet de minimale leeftijd van 9 (negen) jaar hebben bereikt­­.

Art. 6. De Putuh-Agheng of Putuh legt, voor zijn installatie in de leer, de eed af; de Adat van de Pencak-Silat hoog te houden en elke richt­lijn ten aanzien van de Pencak-Silat, met eer en geweten op te volgen. Dit geldt ook voor de boetevaardig­heids­gelofte waarbij hij of zij belooft iedere instructie van de Gurubesar of het Vishnuh-Genootschap op te volgen; (Eedaflegging geschiedt mondeling): ...

Ik (de aankomeling moet zijn naam + voornamen voluit opzeggen), legt hierbij ten overstaan van het Vishnuh-Genootschap en in aanwezigheid van de Gurube­sar (of diens plaatsvervanger) de eed af, de Adat van het Vishnuh-Genootschap en de Pencak-Silat hoog te houden en elke richtlijn t.a.v. deze met eer en geweten op te volgen. Dit geldt ook voor de boetevaardigheidsgelofte, waarbij ik beloof iedere instructie van de Gurubesa­r of het Vishnuh-Genootschap op te volgen. Voorts beloof ik trouw, saamhorigheid, steun, oprechtheid aan mijn familie of het Vishnuh-Genootschap in goede en in slechte tijden.

Art. 7. De competentie van een Putuh-Agheng of Putuh wordt bekrachtigd indien zij of hij;

a. -beschikt over een door de Gurubesar of het Vishnuh-Genootschap afgegeven bewijs van bevoegd­heid waarop ­is aangegeven waartoe de Putuh-Agheng of Putuh bevoegd is;

b.-onder persoonlijk toezicht staat van de Gurube­sar of het Vishnuh-Genootschap.­­­­

Art. 8. Het bewijs van bevoegdheid zoals is bedoeld in art.7.a, is uitsluitend geldig volgens de artikelen 3 (drie) & 4 (vier) van dit huishoudelijk reglement.

Art. 9. De Gurubesar of het Vishnuh-Genootschap is te allen tijde bevoegd om een afgegeven bewijs van bevoegd­heid of lidmaatschap in te trekken indien zij de termen daartoe aanwezig acht;

Art. 10. De Gurubesar of het Vishnuh-Genootschap, behoudt zich het recht voor om een regle­ment te wijzigen of te ratificeren;

Art. 11. Indien de Putuh-Agheng of Putuh door de Gurubesar of het Vishnuh-Genootschap wordt ontboden, is zij of hij ver­plicht om binnen 7 (zeven) en maximaal 16 (zestien) dagen te verschijnen en de activiteiten op het gebied van de Pencak-Silat onmiddellijk te staken;

Art. 12. Indien de Putuh-Agheng of Putuh hetgeen in artikel 11 bepaalde niet kan nakomen, moet zij of hij dit telefonisch doorgeven aan de Gurubesar of het Vishnuh-Genootschap en een hernieuwde af­spraak maken. Vervolgens moet de ­betrokkene dit binnen 7 (zeven) dagen per aangete­kend schrij­ven beves­tigen;

Art. 13. Voldoet de Putuh-Agheng of Putuh, niet aan de artikelen 11 (elf) & 12 (twaalf), dan zal ­zij of hij stilzwijgend worden geschorst. Deze schorsing wordt door de Gurubesar of het Vishnuh-Genootschap schrifte­lijk be­krach­tigd­­­;

Art. 14. Het is een ieder verboden om zonder schriftelijke toestemming van de Gurubesar of het Vishnuh-Genootschap, het aangeleerde, les- of do­cumentatiema­te­riaal behorend aan de Gurubesar of het Vishnuh-Genootschap­­­­ op enigerlei wijze te verveelvoudi­gen, vervreem­den of te verko­pen­­­.

Art. 15. Ieder lid dient zich te houden aan de richtlijnen betref­fende het onderwijspatroon zoals is gesteld door de Guru­besar of het Vishnuh-Genootschap.

Art. 16. De lesbevoegdheid / het lidmaatschap zal onmiddellijk worden ingetrok­ken bij misbruik van de leer(en) door een lid;

a.-in geval van misbruik door een Putuh-Agheng of Putuh, zal diens groep of afdeling worden overge­no­men door een door de Gurube­sar of het Vishnuh-Genootschap aangewe­zen persoon,

b.-mogelijk schorsing / ontzetting ­volgen.

Art. 17. De Putuh-Agheng of Putuh is gehouden om bij verhindering van zijn of haar taak(en) , dit binnen 24 uur te melden aan de Gurubesar of ­Vishnuh-Genootschap­, zodat passen­de maatre­gelen kunnen worden genomen opdat de aktiviteiten gewoon door­gang kunnen vinden;

Art. 18. Ontzetting en-of schorsing voor onbepaalde tijd van de ­Putuh-Ag­heng of Putuh kan door de Gurubesar of het Vishnuh-Genootschap worden uit­ge­sproken wanneer deze handelt:

a.-
in strijd met het huishoudelijk reglement van het Vishnuh-Genootschap;
b.-
in strijd met de Statuten van­ het Vishnuh-Genootschap;
c.-
in strijd met een besluit van de Gurubesar;
d.-
in strijd met de Adat van de Pencak-Silat;
e.-op een wijze die de Gurubesar of het Vishnuh-Genootschap­ op onredelijke wijze benadeelt of in diskrediet brengt;

Art. 19. De Putuh-Agheng of Putuh is verplicht om:
a.-
de statuten, reglementen en besluiten van de Gurube­sar of ­het Vishnuh-Genootschap zorgvuldig na te leven,
b.-
de belangen van de Gurubesar of het Vishnuh-Genootschap niet te schaden,
c.-alle overige verplichtingen na te komen welke­ het Vishnuh-Genootschap in naam van Gurube­sar ­Lancar Ida-Bagus of zijn plaatsvervanger(s) aangaat ;

Art. 20.De lesbevoegdheid of Lidmaatschap eindigt:
a.-
bij overlijden van de Putuh-Agheng of Putuh,
b.-
door opzegging door de betrokkene,
c.-
door opzegging namens de Gurubesar of het Vishnuh-Genootschap,
d. -
door ontzegging / schorsing voor onbepaalde tijd;
e.-door ontzetting namens de Gurubesar of het Vishnuh-Genootschap.

nb. Opzegging of ontzetting namens de Gurubesar of het Vishnuh-Genootschap kan geschieden wanneer niet meer aan de gestelde ei­sen wordt voldaan, wanneer de gestelde verplich­tingen niet wor­den nageko­men en alsmede wan­neer van de Gurube­sar of het ­Vishnuh-Genootschap redelij­kerwijs niet ge­vergd kan worden de compe­tentie / lidmaatschap ­te laten voortduren;

Art. 21. De Gurubesar of het Vishnuh-Genootschap, kan naar aanlei­ding van een voorstel tot opzegging, ontzegging of ontzetting, haar besluit met ten hoogste 30 dagen opschor­ten, teneinde de betref­fende Putuh-Agheng of Putuh, in de gelegen­heid te stel­len de gronden waarop het voorstel be­rust, op te heffen;

Art. 22. Indien tot opzegging of ontzegging / ontzetting is besloten, dan wordt de betreffende Putuh-agheng of Putuh hiervan, met opgave van rede­nen, middels een aangetekend schrijven, op de hoogte gesteld;

Art. 23. Indien het bestuur van oor­deel is dat met de ontzegging / opzeg­ging / ontzetting niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende be­stuursver­gadering, dan wordt het lid­ ge­schorst. Deze schor­sing blijft van kracht tot de eerstvolgende be­stuurs­vergade­ring, tenzij deze wordt ingetrokken. Indien daad­werke­lijk tot ontzeg­ging c.q. opzegging wordt overgegaan, dan wordt geacht deze te zijn ingegaan op de datum van de schor­sing;

Art. 24. De Gurubesar of het Vishnuh-Genootschap , behoudt zich het recht voor om het aan de Putuh-Agheng of Putuh verstrekte lesmateriaal en-of andere beschei­den zonder opgave van redenen te allen tijde op te eisen;

Art. 25. Alle Les-, teken- en-of ander materiaal, dat zijdelings- of in opdracht van de Gurube­sar of het Vishnuh-Genootschap door een lid(en) is (zijn) ver­vaardigd / ontwikkeld, is automatisch eigendom van de Gurubesar of het Vishnuh-Genootschap;

Art. 26. De ­Putuh-Agheng of Putuh, is verplicht het bewijs van competentie bij zich te dragen;

Art. 27. Leden zijn con­tri­bu­tie­plich­tig. Ieder is gehouden aan dezelfde contributie-bepaling, die jaarlijks door het Vishnuh-Genootschap wordt vastge­steld.

 
* zij of hij verklaart hierbij het huishoudelijk reglement voor de *Putuh-Agheng of Putuh goed te hebben doorge­nomen en bevestigt hiermee deze daadwerkelijk met eer en geweten op te volgen.
Let Wel: Het Vishnuh-Genootschap streeft er niet naar om de wereld te veranderen, maar wie lid wenst te worden zal onze procedure moeten volgen. Kritiek leveren op ons toelatingsbeleid/regels is zinloos. Anderszins zitten wij niet op avonturiers te wachten noch op andere onwelkome gasten van dergelijke strekking, maar het Vishnuh-Genootschap verwelkomt alleen aardbewoners, en wie vrij is van angst en oprecht is van geest alsook geen kwaad heeft in de zin en tot het Vishnuh-Genootschap wenst te worden toegelaten zal als een volwaardig lid worden ontvangen. Wie ècht de Pencak-Silat wil leren zal zich zonder meer onderwerpen aan de regels, normen en waarden en de adat van het Vishnuh-Genootschap.

wijzigingen voorbehouden